Кандидат - студенти

 • Подготовка за изпитите по биология и химия за медицинските университети в Плевен, Варна, Пловдив, София, Бургас и Стара Загора;
 • Обучение в група до 5 ученици;
 • Обучението на кандидат-студентите се извършва съобразно изискванията на конкретния  университет, към който са се насочили. Освен задълбочено изучаване на материала, включен в програмата за кандидатстване, кандидат – студентите решават всички тестове и  задачи, които се падат на изпита (Плевен, Варна, Пловдив, Стара Загора, София);
 • Провеждат се текущи изпитвания с цел установяване нивото на усвоените знания.                                                                                                                          

Обучение по химия в групи - за ученици от 10-ти и 11-ти клас

Курсът по химия започва на 15.02 и продължава до 15.07.2020 г.( 5 месеца).Учебните занятия се провеждат два пъти седмично по 2 учебни часа ( по 90 мин), 16 часа месечно, 80 часа за целия курс.Максималният брой на учениците в групите е 5.

В часовете се преподава учебният материал, който се изучава в училище, и материалът, включен в програмата за кандидатстване. Предоставят се разработки на теми по химия, които дават възможност на учениците да затвърдят материала от училище. Така те успяват да усвоят темите по химия, с които се кандидатства. Голяма част от материала по химия за кандидатстване не се изучава в задължителните учебни часове по химия, което от своя страна изисква определени часове за усвояването му. Когато урокът е добре разбран, лесно се научава. Във всеки университет тестовете и задачите са различни, което налага необходимостта да бъдат научени и съответните тестове и задачи за избрания университет. Месечната такса е 120 лв.  (за 16 часа ) и се заплаща в началото на месеца. В нея се включва проверка на  домашните работи и  задачи за съответния университет, както и текущите изпитвания.

 Обучение по биология за матура - за ученици от 12-ти клас 

Курсът е от 15.02. до 15.05.2020 г. и включва 48 учебни часа,  Обучението е в група до 5 ученици.Занятията се провеждат два пъти седмично по 2 часа (по 90 мин). Изучава се учебното съдържание по биология и здравно образование за 9 и 10 клас.Провеждат се текущи изпитвания, решават се тестове за матура от изминали години. Месечната такса е 120 лв. (за 16 часа ) и се заплаща в началото на месеца.

Матурата по биология е на 22.05. 2020 г.

Обучението в група създава конкуренция между учениците. По този начин те сравняват своите знания с тези на другите и се стремят да постигнат по-добри резултати.

 Обучение  по биология за медицинските университети

Изпитът по биология за медицинските университети е върху учебното съдържание за 8, 9 и 10 клас. За различните университети форматът на изпита по биология е различен. Като цяло се изисква отлично владеене на материала и целенасочена подготовка за конкретния университет. Освен че трябва да научат отлично уроците по биология,    кандидат-студентите трябва да са решавали и да научат и тестовете по биология, издадени от съответния университет. Във Варна, Пловдив и Плевен се падат и отворени въпроси, които са част от уроците по биология.

Индивидуално обучение                             

Обучението по биология за медицинските университети е индивидуално. При него се разясняват основни  моменти от съответната тема. Предварително се дава план на урока, който съдържа най- важните моменти от урока. Планът улеснява и подпомага учениците в процеса на учене. Продължителността на един учебен час е 45 мин и е на цена 10 лв. Минималният брой часове седмично са 2 и се провеждат в блок. Едно занятие може да е с продължителност и 3 учебни часа (2 часа и 15 мин ) по желание на кандидат-студента.

При индивидуалното обучение по химия се разясняват основни моменти от съответната тема. Предоставя се предварително план на урока (темата), което улеснява и подпомага учениците в процеса на учене. Минималният брой часове седмично са 2 и се провеждат в блок.Едно занятие може да е с продължителност и 3 учебни часа  по желание на кандидат- студента.

Индивидуалното обучение е подходящо за ученици, които имат добра основа от училище.

Изпитът по химия в медицинските университети

В МУ Плевен  изпитът  включва тест от 40 въпроса и четири логически задачи - две по неорганична химия и две по органична химия. Университетът издава сборник с тестове и сборник с условията на задачите, от които се падат на изпита.В  МУ Варна изпитът  е тест, съдържащ и отворени въпроси, и логически задачи.Сборникът с тестовете и отворените въпроси и сборникът с условията на логическите задачи, от които се пада  на изпита,  се издават от МУ Варна. В МУ Пловдив е тест и логически задачи. Тестовете са   публикувани в  сборник, но няма сборник с условията на задачите, които се падат на изпита.За Стара Загора  е тест и логически задачи, които се издават от университета.

Уроци по химия (За кандидат - студенти) Интензивно 20.00лв. за 2 часа
 • Целогодишно
 • Подходящи за  10-ти, 11-ти, 12-ти клас
 • Пробни изпити и тестове
 • Решаване на задачи по химия
 • Проверка на домашни работи
 • Контрол върху знанията
Запиши се!
Уроци по биология (За кандидат - студенти) Интензивно 20.00лв. за 2 часа
 • Целогодишно
 • Подходящи за 11-ти, 12-ти клас
 • Изучаване на материала по биология за 8-ми,  9-ти и 10-ти клас
 • Пробни изпити и тестове
 • Проверка на отворени въпроси
 • Контрол върху знанията
Запиши се!