Програма по биология за бакалавърските специалности в МУ Плевен

Валентина Росенова 897 29.Jan.2020

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ
НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”,
„ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА”, „МЕДИЦИНСКИ
ЛАБОРАНТ”, „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”,
„МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“ И „ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ”
(валидна за кандидатстудентската кампания за учебната 2020/2021 година)
Биология, учебник за 8 клас, Василий Ишев и съавтори, 2001-2004 г. и 2009 г., изд. „Просвета”,
София
1.Тъкани. Епителна, съединителна и кръвна тъкан. 2. Мускулна и нервна тъкан. 3.Скелет. Кости и
свързване на главата. 4.Скелетни мускули. 5.Кръв. 6.Сърце и кръвоносни съдове. 7.Сърдечна
дейност. 8.3ащитна функция на кръвта. 9.Устройство и функция на дихателните органи.
10.Устройство и функции на червата. Храносмилателни жлези. 11.Устройство и функции на
отделителната система. 12.Кожа. 13. Полови органи. 14.Нервна система. Устройство и функции на
нервната система. 15.Устройство функции на гръбначния мозък. 16.Устройство и функции на
главния мозък: продълговат мозък, мост, малък мозък, среден мозък. 17. Устройство и функции на
главния мозък: междинен мозък и краен мозък. 18.Устройство, функции и нарушения на хипофизна и
щитовидна жлеза. 19.Зрителна система. 20.Слухова система.
Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 9 клас, изд .”Булвест 2000”, 2001-2003 г., Огнян
Димитров и съавтори.
1.Взаимодействие между популациите в биоценозата. 2.Белтъци. Полипептидни вериги.
3.Биологични катализатори - ензими. 4.Вируси - причинители на заболявания. 5.Прокариотни клетки
- строеж и функции. 6.Осигуряване на клетката с програма за съществуване. 7.Хромозоми -
носителите на клетъчната програма. 8.Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в енергетиката на
клетката. 9.Клетъчно делене. Митоза. 10. Мейоза.
Забележка: Материалът, който е отпечатан в по-тясна колона с дребен шрифт и е отбелязан с + не е
задължителен.
Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 10 клас, изд. "Просвета", 2001-2004 г., Петър
Попов и съавтори.
1.Монохибридно кръстосване. 2.Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел (без анализиращо
кръстосване). 3.Взаимодействие на гените. Взаимодействие на алели на един ген (алелни
взаимодействия). 4.Генотипна изменчивост. 5.Наследствени болести при човека (Хромозомни
болести). 6.Наследствени болести при човека (Молекулни болести). 7.Полово размножаване.
8.Изменчивост и наследственост. 9.Борба за съществуване. 10.Естествен отбор.
ФОРМАТ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ
Конкурсният изпит е писмен с продължителност 2 часа. Представлява тест с 30 въпроса върху
материала по биология от 8, 9 и 10 клас на средното училище, по темите, изброени в програмата по-
горе.
Двадесет и осем от въпросите са със структуриран отговор, тип „множествен избор”. Всеки въпрос
има три възможни отговора, от които само един е верен. Избраният отговор се отбелязва с кръстче в
лист за отговори. Не се допуска липса на отговор или маркиране на повече от един отговор на
въпрос. При наличие на два отговора не се отчита точка, дори единият от тях да е верен. Последните
два въпроса са отворени и изискват кратък, конкретен отговор. Отговаря се в листа за отговори на
предвидените за отворените въпроси места.


Гласували: 1, Оценка: 5.0